ODUU AMMEE (Breaking News)

Goojjammoonni Oomisha Shankoora Warshaa Sukkaara Finca’aatti Ibbidda keesse.

Humni Shiftaa PP Mana ilmaan Oromoo gubuu itti fufte.

Amaarrii Goojjam fedhii Oromiyaa saamuufi dhuunfachuu qaban karaa Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jaartee Jaardagaa fi Aanaa Abbay Coomman jedhaman Laga Abbayyaan ce’anii daangaa Oromiyaa seenuun oomisha Shankora Fincaa’aatti ibidda kaahuun baramee jira.

Haaluma kanaan, Guyyaa Har’aa 08/12/2020 ganama irraa kaasee ibiddi humna badii Goojjameen karaalee (sites) Nashe 3 fi Nashee 4 jedhamanii beekamanitti qabsiifame hanaga gabaasni Kun qindaahutti gubaa jiraachuutu beekameera. Uummanni saayitoota kana irra jiranis dhaamsuuf yaalii ijibbaataa taasisanis humna isaanii ol waan ta’eef gara bulchiinsa Warshichaatti ol iyyataniiru. Haata’u malee Manajerri olaanaan Warshichaa Sababa “Ati Shanee deeggarta” jedhamuun hidhameef hanga yoonaa Gama humna Shiftaa ‘ani mootummaa dha’ ofiin jettuu deebiin argamehanga yoonaa akka hin jirre hibatameera.

Gama biraan humni shiftaa PP Mana maatii qabsaa’otaa gubuu itti fufteetti.

Guyyuma har’aa 08/12/2020 Mana Obbo Taakkalaa Kitilaa kan Aanaa Jaartee Jaardagaa ganda Diimaa Jokkee bakka addaa Funyaan bokkuu jedhamutti argamu, sababa obboleessi isaa miseensa Waraana Bilisummaa Oromoo ta’eef gubdee jirti. Kana malees haadha manaa Obbo Taakkalaa Kitilaa qabdee dararaa kan jirtu ta’uus barameera.
Obbo Taakkalaa Kitilaa nama nagaa dafqee lafa qotatee maatii isaa jiraachifatu yoo ta’u, badiin isaa obboleessi isaa J Fayyeeraa Kitilaa miseensa Waraana Bilisummaa Oromoo ta’uu isaati.

Jaal Fayyeeraa Kitilaa qabsaa’aa gameessaafi nama bara mootummaa Wayyaanee murtiin umrii guutuu itti darbee manneen hidhaa Maa’ikelaawwiifi Qaallittiitti dararamaa ture dha.

Maatii qabsaa’otaa ajjeesuufi Mana isaanii gubuun mallattoo humna Shiftaa Abiyyi yommu ta’u mallattoo abdii kutannati!
Humni Shiftaa Kun gatiishee bakka jirtutti argachaa kan jirtu yoo ta’u, Isa dhumaaf Oromiyaa keessaa haxoofnee baasuun dhihootti ta’a!
IUOf!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
<span>%d</span> bloggers like this: